Gratis verzending vanaf 99,-14 dagen bedenktijdVoor 16:00? Morgen in huis!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Joya Skin Clinic is een bedrijf dat zich richt om het verzorgen van diverse (schoonheids)behandelingen, waaronder pedicures en manicures, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Joya Skin Clinic en Joya Skin Clinic de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Joya Skin Clinic en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Joya Skin Clinic en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende verzorgende behandelingen, alsmede alle andere door Joya Skin Clinic ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website joyaskinclinic.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Joya Skin Clinic gesloten Overeenkomsten waarbij Joya Skin Clinic Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Joya Skin Clinic overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Joya Skin Clinic via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Joya Skin Clinic zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen. De Overeenkomst komt pas tot stand door een mondelinge of schriftelijke (afspraak)bevestiging.
 3. Als Joya Skin Clinic een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Joya Skin Clinic kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Joya Skin Clinic zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Joya Skin Clinic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joya Skin Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Joya Skin Clinic worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Joya Skin Clinic zijn verstrekt, heeft Joya Skin Clinic het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat Joya Skin Clinic zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Joya Skin Clinic en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Joya Skin Clinic op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Joya Skin Clinic en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Joya Skin Clinic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Joya Skin Clinic goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Joya Skin Clinic bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Joya Skin Clinic gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening of bevestiging van de Dienst is niet mogelijk.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Joya Skin Clinic heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. De betaling direct via bankoverschrijving, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Voor bestellingen binnen Nederland en België rekent Joya Skin Clinic verzendkosten voor de Klant. Deze bedragen 7,95 euro voor bestellingen onder de 99 euro.
 5. Voor bestellingen boven 99 euro rekent Joya Skin Clinic geen verzendkosten.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Joya Skin Clinic mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Joya Skin Clinic besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit de vestigingsplaats van Joya Skin Clinic.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. Joya Skin Clinic bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Joya Skin Clinic kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via DPD of een andere postbezorger.
 4. De levertermijn van Joya Skin Clinic is afhankelijk van de bestelling.

Artikel 10 Retournering

 1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
 3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren is het van belang dat de eventuele sealing volledig in tact is en de Producten ongebruikt zijn.
 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Joya Skin Clinic nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Joya Skin Clinic enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 2. Joya Skin Clinic is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 3. Joya Skin Clinic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Joya Skin Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Joya Skin Clinic is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. De Klant vrijwaart Joya Skin Clinic voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Joya Skin Clinic aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Joya Skin Clinic met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Joya Skin Clinic is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Joya Skin Clinic niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Joya Skin Clinic.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Joya Skin Clinic, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Joya Skin Clinic zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Joya Skin Clinic, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Joya Skin Clinic overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Joya Skin Clinic heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Joya Skin Clinic te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Joya Skin Clinic overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Joya Skin Clinic kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Identiteit van Joya Skin Clinic

 1. Joya Skin Clinic is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70643679 en draagt btw-identificatienummer NL237987272B01. Joya Skin Clinic is gevestigd aan de Europalaan 816 (1363 BM) te Almere.
 2. Joya Skin Clinic is per e-mail te bereiken via info@joyaskinclinic.nl of middels de Website joyaskinclinic.nl en telefonisch op 06-87823060.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Joya Skin Clinic en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Joya Skin Clinic en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, zittingsplaats Almere.

Artikel 17 Slotbepalingen

Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de Website www.joyaskinclinic.nl.

We kijken ernaar uit om je te zien!

We kunnen jou natuurlijk het allerbeste helpen als je eens bij ons langskomt. Zien we je binnenkort bij Joya Skin Clinic, dé expert op het gebied van schoonheid? Heel graag tot dan!

Maak een afspraak
With ❤ by Websheriff
×

Hoe kunnen we je helpen?

×